ORDENSREGLER FOR HAVESELSKABET BAKKEDAL Af 1924 Foreningen er stiftet d. 29. september 1924.1. Formål 
Haveselskabets formål er at udleje jordlodder af det til kolonihaveformål af Horsens kommune udlagte areal matr. nr. 25a. 
Lejekontrakten vedr. arealet er indgået mellem Horsens kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark, Horsens kreds. Kontrakten er løbende til d. 1. April 2030. Kopi af kontrakten med kommunen opbevares af den siddende formand, hvor enhver kan få den til gennemlæsning. 2.  Der kan kun optages medlemmer som er bosiddende i Horsens Kommune. 
Medlemmet er pligtig til at holde sig bestemmelserne efterrettelige, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder lægger på området, ligesom lejeren er pligtig til at overholde lejekontraktens bestemmelser.


3. Lejekontrakten 
Der oprettes lejekontrakt med alle medlemmer. 


4. Kapitalindskud 
Der betales ikke kapitalindskud ved optagelse som medlem, og der kan ikke kræves udbetaling af kapitalandele ved udmeldelse eller lignende. 5. Optagelsesindskud 
Ved optagelse som medlem erlægges et indskud til foreningen. Indskuddet er ens for alle haver, uanset havens størrelse. 
Optagelsesindskuddet fastsættes af generalforsamlingen. 
Det andrager for tiden kr. 500,00. 
Indskuddet kan ikke kræves tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. 
Hvis et medlem overtager en anden have indenfor foreningen, betales der ikke nyt indskud, men reglerne om bestyrelsens godkendelse og eventuel vurdering, er gældende. 
En have kan i tilfælde af død, skilsmisse el. lign. overtages af ægtefælle / samlever, eller af børn, uden at der betales nyt indskud. Ved havesalg skal haven vurderes, beløbet er for tiden 400,00. som betales af sælger inden vurdering. Vurderingen gælder et  kalenderår.6. Haveleje : 
Haveleje for de enkelte havelodder fastsættes af generalforsamlingen, den udgør for øjeblikket kr. 1050,00 om året. 
Lejen indeholder ikke vandafgift kubikmeter pris udregnes i andele og renovation beregnes i 30 anparter. 
men vedligeholdelse af vejene samt kontingent til Kolonihaveforbundet for Danmark.. 
Kassereren udsender opkrævning til medlemmerne en gang årligt til indbetaling af haveleje. Endvidere holder kassereren den øvrige bestyrelse underrettet om restancer etc. 
Lejen betales helårligt forud til kassereren, kasseren sender opkrævning ud i april måned og kontingentet skal være betalt senest den 1 maj Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på kr. 100,00.


7. Bod 
Ved misligholdelse, jf. vedtægterne § 7.3, og ved for sen hækklipning ect. kan bestyrelsen idømme medlemmet en bod p.t. kr. 300,00. 
Ved afbrænding i forbudstiden kan bestyrelsen idømme medlemmet en bod p.t. kr. 300,00. 


8. Øvrige økonomiske bestemmelser. 
For kontraktændringer betales p.t. kr. 25,00. 9. Øvrige ordensbestemmelser. 
Bilkørsel til selskabets haver skal ske af stamvejen fra Bakkesvinget, de opsatte fartbegrænsninger skal respekteres, og det er den enkelte medlems ansvar, at dette overholdes, også af medlemmets gæster. 
Parkering må kun finde sted på de dertil oprettede P-pladser. Enkelte haver har fra kommune/bestyrelse fået kørsels adgang til egen have, men kørsel til disse haver, er kun for lejerens køretøj. 
Kæledyrshold må ikke være til gene for naboerne. 
Eventuelle klager skal skriftligt meddeles bestyrelsen. 
Der skal være adgang til stophanen i alle haver for bestyrelsen. Alle have lejere er selv ansvarlig for vandurene og for at de bliver sat på og tages af. Ved havesæsonens afslutning, er det have lejerne der meddeler kasseren, hvad uret står på, så der kan laves afregning. Dato kommer i tavlerne og på hjemmesiden. 
Afbrænding af haveaffald må kun finde sted i april og oktober. 
Såfremt et medlem ikke overholder selskabets bestemmelser, skal medlemmet fra bestyrelsen anmodes om at få forholdet bragt i orden og hvis dette ikke sker, kan vedkommendes have inddrages af selskabet.


10. Bebyggelse 
På hvert lod må bebygges i alt 40 kvadratmeter. 
Højden må ikke overstige 3,5 m. Husene skal være hævet 15 cm over jordoverfladen på en støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet. 
Husene skal males i en farve, der ikke skræmmer naturen. 
Ingen bygning må opføres nærmere end 2,5 m. fra bagskel og skel mellem 2 lodder. 
Bygningerne skal opføres på den bagerste del af haveloddet. 

Udover de 40 kvadratmeter må der opføres et fritstående drivhus på max. 12 kvadratmeter. Drivhuset skal placeres 1 m. fra skel. 
fra 2006 må der også "Ud over de 40 m2 må der udføres en overdækket terrasse på maksimalt 10 m2, udført i samme materiale som huset. 
Taget skal være af klare plader. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtaget den side, der er sammenbygget med huset." 
Forinden opførelse og ændringer af bygningers påbegyndelse, skal medlemmet indhente godkendelse af tegninger hos bestyrelsen af foreningen.

 

11. Beplantning:

Hækkene skal være 160 cm og ud mod vejen (whisky bæltet) skal hækken følge vejens niveau (målt udvendig)

Hækkene skal være 160 cm og ud mod vejen (Mocca Street ) skal hækken følge grundens niveau ( højre side set oppefra)

På venstre side ( set oppefra ) følges vejniveau. Der tillades en hækhøjde (Mocca street) på 120 cm, hvis dette findes harmonisk og dette afgøres af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Grundet terrænforskelle klipper "øverste have" toppen af sidehækkene, gerne gennem dialog nabo og nabo imellem.

Bredden på hækkene er 70 cm.

Hækkene klippes 2 gange årligt senest til den 1 juli og senest til den 1 oktober. Vejen udenfor havelodderne skal være rengjorte hver den 1. i måneden.

Overholdes disse regler ikke idømmes medlemmet en bod p.t. på 300,- kr

Der må ikke anvendes gift/pesticider (foreks. round up ) i haverne eller udenfor.

Træer og buske må ikke overstige 350 cm og skal pladseres i den bagerste del af haven ( gælder dog ikke de gamle træer)

Der må ikke isættes låger i skelbeplantningen mellem haverne og Flintebakken.

Det påhviler Flintebakken at vedligeholde og klippe den side af hækken, der vender over mod Flintebakken.

Haverne SKAL holdes rene og velholdte og om efteråret efterårs behandles.