ORDENSREGLER FOR HAVESELSKABET BAKKEDAL Af 1924 Ordens regler for Hf Bakkedal

Foreningen er stiftet den 29. september 1924 (opdateret April 2024)

 

1. Formål

Haveforeningens formål er at udleje jordlodder af det til kolonohaveformål af Horsens kommune udlagte areal matr. Nr. 25a. Lejekontrakten vedr. arealet er indgået mellem Horsens kommune og Kolonihaveforbundet for Danmark, Horsens kreds. Kontrakten er løbende fra den 1.1.2018 til 31.12.2041. Kopi af kontrakten med kommunen opbevares af den siddende formand, hvor enhver kan få den til gennemlæsning.

 

2. medlemmer

Som medlem kan optages personer bosiddende i Horsens kommune eller nabo kommune. Medlemmet er pligtig til at holde sig bestemmelserne efterrettelige., som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder lægger på området, ligesom lejeren er pligtig til at overholde lejekontraktens bestemmelser.

 

3. Lejekontrakt

Der oprettes lejekontrakt med alle medlemmer.

 

4. Kapitalindskud

Der betales ikke kapitalindskud ved optagelse som medlem og der kan ikke kræves udbetaling af kapitaldele ved udmeldelse eller lignende.

 

5. Optagelsesindskud

Ved optagelse som medlem erlægges et indskud til foreningen. Indskuddet er ens for alle haver, uanset havens størrelse. Optagelsesindskuddet fastsættes af generalforsamling og er pt. Kr. 500,00. Indskuddet kan ikke kræves tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Hvis et medlem overtager en anden have indenfor foreningen betales der ikke nyt indskud, men reglerne om bestyrelsens godkendelse og eventuel vurdering er gældende. En have kan i tilfælde af død, skilsmisse eller lignende overtages af ægtefæller / samlever, eller bør uden der betales nyt indskud.

 

6. Haveleje

 Haveleje for de enkelte havelodder fastsættes af generalforsamlingen, der udgør for øjeblikket kr. 1500,00 hvert halve år. Lejen indeholder ikke vandafgift, kubikmeter pris udregnes efter forbrug og renovation samt husholdningsafgift beregnes i 29 anparter. Lejen indeholder vedligeholdelse af vejene samt kontingent til Kolonihaveforbundet for Danmark – og kredsen.  

Kassereren udsender opkrævning af haveleje to gange årligt 1. halvår i foråret og 2. halvår i efteråret. Beløbet skal indbetales på vores konto. Kontanter modtages ikke. Ved for sen indbetaling opkræves et gebyr på kr. 100,00. Endvidere holder kassereren den øvrige bestyrelse underrettet om restancer med mere.

 

7. Bod

Ved misligholdelse, jf. vedtægter § 7.2, og ved sen hækklipning kan bestyrelsen idømme medlemmet en bøde på kr. 300,00.

Vejen udenfor for havelodderne skal være rengjort hver den 1. i måneden overholdes dette ikke gives en bøde på kr. 300,00.

Ved afbrænding i forbudstiden kan bestyrelsen idømme medlemmet en bøde på kr. 100,00.

 

8. Øvrige ordensbestemmelser

Bilkørsel til selskabets haver skal ske af stamvejen fra Bakkesvinget, der må maks køres 20 km/t og det er den enkelte medlems ansvar at det overholdes, også af medlemmets gæster.

Parkering må kun findes sted på de dertil indrettet P-pladser.

Parkeringsplads på haveloddet må højst være 4 x 10 meter. Ansøgning og tegning afleveres til bestyrelsen.

Kæledyrshold må ikke være til gene for naboerne.

Eventuelle klager skal skriftligt meddeles bestyrelsen.

Vandmåler aflæses af den enkelte og afleveres til bestyrelsen evt når der lukkes for vandet.

Der må IKKE afbrændes haveaffald på noget tidspunkt. Laves der bål, må der KUN benyttes rent træ.

Eneste fravigelse herfra er Skt. Hans aften. Jævnfør Horsens kommune.

Der må IKKE henkastes haveaffald m.m. for enden af foreningens veje - ned mod Nørrestrand.

Såfremt et medlem ikke overholder foreningens bestemmelser, skal medlemmet fra bestyrelsen anmodes om at få forholdet bragt i orden og hvis det ikke sker, kan vedkommende have inddrages af foreningen.

 

9. Bebyggelse

På hvert lod må bebygges 50 m2.

Højden må ikke overstige 3,5 m. Husene skal være hævet 15 cm over jordoverfladen på støbt eller muret sokkel eller på sokkelsten. Husene skal være af træ. Der skal anvendes nyt træ eller genbrugstræ af god kvalitet.

Husene skal males i en farve der stemmer ikke skæmmer naturen.

Ingen bygning må opføres nærmere end 2,5 m fra bagskel og skel mellem lodder.

Bygningen skal opføres på den bagerste del af haveloddet.

Udover de 50 m2 må der opføres et fritstående drivhus på max 12 m2. Drivhuset skal placeres 1 m fra skel. Fra 2018 må der udover de 50 m2 opføres en overdækket terrasse på max. 10 m2. udført i samme materiale som huset. Taget skal være af klare plader. Terrassen skal være åben på alle sider, dog undtaget den side der er sammenbygget med huset. Forinden opførelse og ændringer af bygningernes påbegyndelse, skal medlemmet indhente godkendelse af tegning hos Kolonihavekredsen.

 

10 Beplantning

Hækkene skal være 160 cm og ud mod vejen (Whisky bæltet) skal hækken følge vejens niveau målt udvendigt og ud mod vejen (Mokka Street) skal hækken følge grundens niveau, højre side af Mokka Street set oppefra.

På vestre side af Mokke treet set oppefra følges vejniveau. Der tillades en hækhøjde på 120 cm, hvis dette findes harmonisk og dette afgøres til enhver tid siddende bestyrelse.

Grundet terrænforskel klipper ”øverste grund” toppen af sidehækkene, gerne gennem dialog nabo og nabo imellem.

Bredden på hækken må være 70 cm.

Hækkene klippes 2 gange årligt, senest 1. juli og 1. oktober

Der må ikke anvendes gift/pesticider (f.eks. Round Up) i haverne.

Træer og buske må ikke overstig 350 cm.

Nye træer skal plantes i den bagerste del af haven.

Der må ikke isættes låger i skelbeplantningen mellem haverne og Flintebakken

Det påhviler Flintebakken at vedligeholde og klippe den side af hækken der vender over mod Flintebakken.

Haverne holdes rene og velholdte og om efteråret efterårsbehandles.

Ajourført den 2.10.2018