Der blev indkaldt til en ekstra Ordinær generalforsamling lørdag den 30.05.2015.

Grunden var, at der var en haveejer, der ikke mente at vi kørte efter reglerne i forbindelse med højde på hækkene i Bakkedal.

Referat fra mødet :

Der blev enstemmigt vedtaget af 20 haveejere at Punkt 11 i vores ordensregler blev ændret fra Nuværende ordlyd : Højden på hækkene må må ikke overstige 160 cm og ud mod havegang 120 cm samt en bredde på 70 cm.

Fremtidig ordlyd : Højden på hækkene må ikke overstige 160 cm, dog tillades en højde 120 cm ud mod havegang, hvis dette findes harmonisk, og dette afgøres af den til hver tid siddende bestyrelse. - Bredden på hækken 70 cm.

Afstemning blev afgjort ved håndoprækning.

Der vil til den kommende generalforsamlig 2016, blive delt redigerede ordensregler ud.

Glade efterårs hilsner

Bestyrelsen

 

Referat

Formand/kasser møde 14 april 2015 kl. 18.30 for Horsens afd. i Sydøstjyllands Kreds.
Afholdt i haveselskabet ”FRITIDEN”.
1. Kredsformand Anni Kyed bød velkommen.

2. Anne Dorte fra Horsens Kommune var inviteret for at fortælle om det nye affaldssystem. Det nye affaldssystem indebære at affald for fremtiden skal sorteres i 4 kategorier. Der blev udleveret materiale til de fremmødte vedrørende dette. For kolonihaver vil det nye system træde i kraft fra foråret 2016. 
På F/K mødet til efteråret, skal alle haveselskaber have klarlagt hvor mange affaldscontainere der skal bruges i eget haveselskab, derfor inviterer vi Anne Dorte igen til dette møde, således bestilling af containere kan afgives på dette tidspunkt.

3. Lise-lotte fra Kommunen redegjorde herefter for kommunens holdning/planer for kloakering. Der har været flere løsninger i spil. En løsning hvor der er kloak helt frem til det enkelte kolonihavehus til ca. 70 mill. En anden løsning hvor det er ført kloakering frem til havelågen til 53 mill. Kr. En hvor der kun laves fælles toiletter og en tømnings plads for camping toiletter i hver enkelt haveforening. 
Udmeldingen fra Horsens kommune er pt. at kommunen ikke vil bruge de 50-70 mill. Kr. en kloakeringsløsning vil koste, derfor har kommunen meldt ud med at de vil håndhæve det der står i lejekontrakten, med at foreningen er forpligtet til at installere fællestoiletter. Horsens Kommune har været på uanmeldt besøg ude i haveselskaberne for at kontrollere eventuelle ulovlige afløbsinstallationer, og her beklagede Lise-lotte at der ikke var blevet givet besked til Kredsen, således at vi kunne have informeret haveselskaberne om at der ville komme tilsyn. 
Konklusionen på dette blev at vi afholder endnu et møde med formændene, på dette møde skal hver haveselskab komme med deres indstilling/forslag til kloakering, således Kredsen kan indsamle dette og bruge dette resultat til at videreforhandle med kommunen.
Lise-lotte fortalte også at udvalget var positiv indstillet på at give tilladelse til bebyggelse på 50 m2 samt 10 m2 overdækket terrasse. 
Der er nu endelig udarbejdet et udkast til en ny lejekontrakt, men der er flere ting bl.a. kloakering der lige skal afklares først, inden ny kontrakt kan godkendes. Derfor er det stadig den gamle kontrakt der gælder endnu, men Lise-lotte lovede en tidshorisont der hedder medio indeværende år, så der er lys forude...... 


Til slut fortalte Lise-lotte om henvendelse ang. forespørgsel om regler for godkendelse af nye købere. Her henvises til lov om kolonihaver fra Naturstyrelsen. Vi vil blive omfattet af denne lov, alle skal til at lave ventelister, regler skal opsættes for ventelister mm, dette bliver aktuelt ifm. når ny lejekontrakt indgås. Anni tilsender link til denne lov til alle formænd. Linket er også lagt på ”den gamle” hjemmeside. 
Så gik vi til en runde, gennem alle haveforeninger, hvor alle kunne fremkomme med særønsker til Lise-lotte. Der blev afleveret ønsker fra haveforeningerne til kommunen vedrørende grus mm. til stier, veje, og ønske om møde for afklaring af afvandingskanaler i hhv. Løv høj og Ålykke. Inden Lise-lotte forlod mødet sprang vi lige til punkt 7. på dagsorden, idet Lise-lotte også har del i afklaring af denne sag. 
Det drejer sig om regler for vinterlukning af vand ude i haveselskaberne, hvor Pilevænget mener at Anni har formidlet, at denne regel med vinterlukning af vand er blevet lavet. Pilevænget har endvidere kørt sagen til juridisk afdeling i Hovedforbundet, hvori man mener at Anni arbejder imod medlemmernes interesse i denne forbindelse. Der blev fra Lise-lottes side fortalt, at reglen med vinterlukning af vand i haveselskaberne altid har eksisteret, så dette er ikke en ny regel der er lavet af Anni. Lise-lotte påpegede at det vil blive defineret mere konkret i den nye lejeaftale.

4. Kredskasserer Anny Winberg fremlagde det reviderede regnskab år 2014 for den gamle Horsens kreds. Dette blev taget til efterretning og overskuddet er udbetalt til haveforeningerne, således at kontoen nu er i 0 kr. og lukket.

5. Der er afholdt 1 møde i hovedbestyrelsen, hvor dagsordenen primært var konstituering i den nye Hovedbestyrelse. Anni Kyed gav en information om den nye formandsportal. Her kan alle relevante dokumenter findes og medlemsinformationer indtastes. 
Vurderingsportalen: Der er også indført nyt vurderingssystem pr. 1.januar 2015, som nu er et online system. I Horsens har vi fået valgt 12 personer som vurderingsfolk. Der skal være 3 vurderingsfolk til hver vurdering i dag, og vi har i dag 4 teams der tager ud og vurderer. Formanden for den enkelte forening skal udlevere et løsøreskema til sælger, som skal bruges på vurderingsdagen. Både formand og sælger SKAL være til stede ved vurdering. Det koster 600,-kr at få en have vurderet. Tingbogsattest som indhentes ved salg, må max. være 1 uge gammel.

6. Anni Kyed gav en information om den nye kreds’s opstart og dets arbejde, herunder de udvalg der er blevet nedsat. Udvalg er hhv. Miljø, Vurdering, Byggesag og Jura.

7. Se under punkt 3 – under Lise-lotte.

8. Kredsformanden roste foreningerne vedrørende tilbagemeldingerne ang. bestyrelsesændringer, vurderingsfolk, kredsrepræsentanter etc. Det fungerer fint.

9. Den ”gamle” hjemmeside fungerer endnu, dog er den nye hjemmeside for Sydøstjyllands Kreds under opbygning.
Der afholdes havevurdering til præmiering fra 26 juni til 29 juni for hhv. Horsens og Fuglsang i Fredericia. Datoer ligges ind på den gamle hjemmeside.

10. Der henvises til punkt 3.

11. Ønske om at der kommer Logo på vurderingspapirer. AK retter henvendelse til Hovedforbundet.

Formanden takkede for i aften og ønskede alle en god sommer.

Referent: Søren Otto Rasmussen

Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 indkaldes der til fælles!arbejde - Vi mødes ved flagstangen.

Læs mere her

Så er tiden kommet, hvor vi skal have vores vandure af.

Den enkelte haveejer, skal selv tage sit ur af og aflevere tallet til kasseren, denne gang bliver det den 1 nov. 2015. kl 10:00, hvor vi mødes ved flagstangen til en tår kaffe.

Til de haver der er forhindret i at møde op, bedes I sms eller maile tallet til kasseren.

Den enkelte SKAL selv opbevare sit ur og da det er på eget ansvar om uret sidder på vinteren over, beder vi jer huske at isolere det godt i spanden.

Håber at vi ser så mange som muligt den 1 nov. hvor vi også vil takke af for en god havesæsson.

Hygge fra Bestyrelsen

Husk at hækkene SKAL klippes inden den 1 juli og den 1 okt.

Sker dette ikke, så koster det en bod på 300,- kr,

Samtidig vil vi gøre jer opmærksom på, at rengøring uden for egen have SKAL ske til den 1 i hver måned.

Sker dette ikke,så koster det en bod på 300,- kr,

Glade hilsner

- Vi byder de nye havelejere i 2016 hjertelig velkommen i Hf Bakkedal

Det drejer sig om følgende haver: 22-24-25-26-33-39-44-47 og 49

Bestyrelsen

Hf Bakkedal

 

 

 

Enhver fra haveforeningen Bakkedal, som har et eller andet, som de vil sælge eller evt bytte, kan kontakte kasserere, som så kan sætte det på vores hjemmeside.

 

Bestyrelsen

haven2014-2Kære haveejere i Bakkedal

Det er endelig tid til at komme i haverne igen! Her følger lidt praktisk information.

Vi mødes ved flagstangen søndag den 20. marts  2016. kl 10:00, med lidt kaffe og rundstykker - og hvor vi byder hinanden velkommen til en ny havesæson.

Hvis vejret tillader det, så åbner vi for vandet denne dag.

Glade hilsner

Bestyrelsen

 

 

Husk generalforsamling den 27 februar 2016.

 

Kom glad til Østerled 7A i kælderen. Der serveres kaffe og morgenbrød m.m.

 

Lune hils fra bestyrelsen!

 

 

Fælles arbejdsdag 7 juni. 2014

Tak for indsatsen til alle fremmødte på vores fælles arbejdsdag.

Her er lidt billeder fra dagen...

 

Forårs hilsen - Bestyrelsen